Top

تجهیزات وایرلس(wireless)

 • 1

 • ارتباطات بی سیم

  1 اجزاء ارتباطات راديوئي:

  4-1-1- راديو مودم

  4-1-2- آنتن

  4-1-3- كابل

  4-1-4- دكل

  4-1-5- چاه ارت

  4-1-1-راديو مودم ها

  راديو هاي بكار گرفته شده در شبكه هاي انتقال شامل Data ,Voice, Video داراي باند فركانسي مختلف و همچنين Interface هاي  گوناگون مي باشند كه در اين بخش شما را با فركانس ها تخصيص داده شده براي راديو مودم ها و همچنين اينترفيس هاي آنها آشنا مي كنيم.

  4-1-1-1 باند فركانسي

  محدوده هاي فركانسي كه اطلاعات بر روي امواج سوار شده يا مدوله مي شوند توسط يك كميتة جهاني(IEEE) مشخص و كنترل مي گردد .بطوريكه اين محدوده ها براي كشورهاي مختلف با توجه به استانداردهاي جهاني تعريف شده است، محدوده هاي فركانسي در اغلب كشور به شرح ذيل مي باشند:

  3kHz-30KHZ

  (Very Low Frequency)

  VLF

  30KHz-300 KHz

  (Low Frequency )

  LF

  300KHZ-3MH

  (Medium Frequency)

  MF

  3MHz-30MHz

  (High Frequency)

  HF

  30MHZ-300MHz

  (Very High Frequency)

  VHF

  300MHz-3GHz

  (Ultra High Frequency)

  UHF

  3GHz-30GHz

  (Super High Frequency)

  SHF

  30GHz-300GHz

  (Extra  High Frequency)

  EHF

   

   

   

   

   

   

   

  مديريت و تنظيم اين فركانس در كشور بعهده اداره كل تنظيم مقررات راديوئي مي باشد در كشورهاي مختلف و كشور ما ايران باند 2.4GHz و باند 5.8GHz جهت انتقال ديتا در بخش تجاري در نظر گرفته شده و اين باندها معروف به باند آزاد مي باشند.

   

  باندهاي فركانسي آزاد كه مربوط به فعاليت شبكه مي باشند2.4GHz  و محدوده شامل 4.9 GHzالي 6.1GHz مي باشد.

  استانداردهاي موجود جهت باندهاي فركانسي آزاد براي راديو هاي تحت شبكه به شرح ذيل مي باشند:

   802.11 2Mbps  2.4GHz  DSSS                                                                                        

  802.11 b 11Mbps 2.4 GHz DSSS-HR(High Rate)                                                    

  802.11G 54Mbps  2.4GHz  OFDM  

  802.11a 54Mbps  5.8GHz  OFDM  

  802.11N 300Mbps  5.8GHz  OFDM    

                                                                       

  4-1-1-2 راديو مودم باند پائين UHF

  راديو مودم هاي باند فركانسي پايين 350-512MHz  جهت انتقال ديتا با سرعت پايين جهت پروژه هاي Telemetryو يا Scada در صنعت نفت ،آب و برق و معادن بكار گرفته مي شوند اين تجهيزات داراي توان خروجي بالا بوده و با توجه به پايين آمدن فركانس داراي طول موج بالائي هستند لذا، در فواصل بالا (70 mile) از آنها استفاده مي شود اين تجهيزات داراي اينترفيس RS232,RS485 بوده و حداكثر سرعت انتقال آنها 19200Kbps  مي باشد.

   

  4-1-1-3 راديو مودم هاي باند بالاي UHF (  IP Base )

  اين نوع راديو ها داراي پروتكل TCP IP بوده و از آنها جهت ايجاد شبكه هاي WAN و گسترش شبكه هاي LAN استفاده مي گردد سرعت اين راديو ها با توجه به نوع استاندارد بكار گرفته شده متفاوت است كه به شرح ذيل به معرفي آنها مي پردازيم.


  ادامه مطلب