Top

ارتباطات بی سیم

1 اجزاء ارتباطات راديوئي:

4-1-1- راديو مودم

4-1-2- آنتن

4-1-3- كابل

4-1-4- دكل

4-1-5- چاه ارت

4-1-1-راديو مودم ها

راديو هاي بكار گرفته شده در شبكه هاي انتقال شامل Data ,Voice, Video داراي باند فركانسي مختلف و همچنين Interface هاي  گوناگون مي باشند كه در اين بخش شما را با فركانس ها تخصيص داده شده براي راديو مودم ها و همچنين اينترفيس هاي آنها آشنا مي كنيم.

4-1-1-1 باند فركانسي

محدوده هاي فركانسي كه اطلاعات بر روي امواج سوار شده يا مدوله مي شوند توسط يك كميتة جهاني(IEEE) مشخص و كنترل مي گردد .بطوريكه اين محدوده ها براي كشورهاي مختلف با توجه به استانداردهاي جهاني تعريف شده است، محدوده هاي فركانسي در اغلب كشور به شرح ذيل مي باشند:

3kHz-30KHZ

(Very Low Frequency)

VLF

30KHz-300 KHz

(Low Frequency )

LF

300KHZ-3MH

(Medium Frequency)

MF

3MHz-30MHz

(High Frequency)

HF

30MHZ-300MHz

(Very High Frequency)

VHF

300MHz-3GHz

(Ultra High Frequency)

UHF

3GHz-30GHz

(Super High Frequency)

SHF

30GHz-300GHz

(Extra  High Frequency)

EHF

 

 

 

 

 

 

 

مديريت و تنظيم اين فركانس در كشور بعهده اداره كل تنظيم مقررات راديوئي مي باشد در كشورهاي مختلف و كشور ما ايران باند 2.4GHz و باند 5.8GHz جهت انتقال ديتا در بخش تجاري در نظر گرفته شده و اين باندها معروف به باند آزاد مي باشند.

 

باندهاي فركانسي آزاد كه مربوط به فعاليت شبكه مي باشند2.4GHz  و محدوده شامل 4.9 GHzالي 6.1GHz مي باشد.

استانداردهاي موجود جهت باندهاي فركانسي آزاد براي راديو هاي تحت شبكه به شرح ذيل مي باشند:

 802.11 2Mbps  2.4GHz  DSSS                                                                                        

802.11 b 11Mbps 2.4 GHz DSSS-HR(High Rate)                                                    

802.11G 54Mbps  2.4GHz  OFDM  

802.11a 54Mbps  5.8GHz  OFDM  

802.11N 300Mbps  5.8GHz  OFDM    

                                                                     

4-1-1-2 راديو مودم باند پائين UHF

راديو مودم هاي باند فركانسي پايين 350-512MHz  جهت انتقال ديتا با سرعت پايين جهت پروژه هاي Telemetryو يا Scada در صنعت نفت ،آب و برق و معادن بكار گرفته مي شوند اين تجهيزات داراي توان خروجي بالا بوده و با توجه به پايين آمدن فركانس داراي طول موج بالائي هستند لذا، در فواصل بالا (70 mile) از آنها استفاده مي شود اين تجهيزات داراي اينترفيس RS232,RS485 بوده و حداكثر سرعت انتقال آنها 19200Kbps  مي باشد.

 

4-1-1-3 راديو مودم هاي باند بالاي UHF (  IP Base )

اين نوع راديو ها داراي پروتكل TCP IP بوده و از آنها جهت ايجاد شبكه هاي WAN و گسترش شبكه هاي LAN استفاده مي گردد سرعت اين راديو ها با توجه به نوع استاندارد بكار گرفته شده متفاوت است كه به شرح ذيل به معرفي آنها مي پردازيم.